SBBI erkend goed doel

Onze inzet is om maatschappelijke deelname, integratie en emancipatie van mensen met een beperking te bevorderen en het isolement waarin velen zich bevinden terug te dringen. Daar horen natuurlijk ook hun naaste familieleden en directe verzorgers bij. Dat doen wij door zorgeloze, meerdaagse vaartochten voor mensen met een beperking te houden.

Onze bedrijfsfilosofie stoelt op de volgende pijlers:

  1. Een gezonde bedrijfsvoering, gericht op continuïteit
  2. Minimaliseren van de vaste bedrijfskosten middels de inzet van fondsen, donateurs, schenkingen en vrijwilligers
  3. Het zo laag mogelijk houden van de vaarprijs voor mensen met een beperking middels de inzet van giften, schenkingen, donaties.

Dit houdt tevens in dat wij ons schip niet inzetten voor commerciële activiteiten of groepen, waarin onze doelgroep niet centraal staat.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Vacature, voorzitter
Jan van Popta, secretaris
Marc Westenberg, pennigmeester
Eise Ebbelink, lid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten en maken spaarzaam gebruik van hun recht op het declareren van onkosten. De vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun activiteiten en hebben alleen recht op vergoeding van hun onkosten. Dat gebeurt op declaratiebasis met het overleggen van onkostennota’s. Jaarlijks wordt op deze plek onze jaarcijfers gepubliceerd.

Activa

Balans per 31 december 2017 2016
Materiële vaste activa
Schip Jonathan € 260.000 € 30.180
Vlottende activa
Overlopende activa € 1.146
Debiteuren € 28
Toezegging financieel € 28.750 € 45.000
Toezegging materiaal € 64.000
€ 29.896 € 109.028
 Liquide middelen
 Rekening courant € 4.339 € 3.093
 Spaarrekening € 25.000 € 40.500
€ 29.339 € 43.593
 Totaal € 319.235 € 182.801

Passiva

Balans per 31 december 2017 2016
Eigen vermogen € 288.400 € 173.914
Te investeren toezeggingen € 28750
Kortlopende schulden en overlopende Passiva
Crediteuren € 1.545 € 8.887
Diverse kosten € 540
€ 2.085
Totaal € 319.235 € 182.801

 

Staat van Baten en Lasten 2017 2016 2017 2016
Baten Lasten
Acties 7.775 35.972 Algemene kosten 5.717 3.646
Certificaten 1.000 Bankkosten 100 128
Donaties 29.866 2.976 Exploitatiekosten 3.641 2.062
Rente 72 Administratiekosten 638
Fondsen 18.750 15.000 T.g.v. Verbouwing en inrichting 46.295 21.610
Totaal  56.391  55.020  Totaal  56.391  27.445
Saldo   nihil 27.575

Wordt donateur!

U kunt helpen door lid te worden van onze Club 100 voor 100. Dat staat voor 100 mensen (meer mag natuurlijk ook) die jaarlijks € 100 overmaken (meer of minder mag ook) om daarmee de vaarprijs zo laag mogelijk te houden.
Als u bij uw overboeking vermeld ‘100 voor 100’, dan kunnen wij jaarlijks de resultaten van uw donatie zichtbaar maken in onze financiële verantwoording. U kunt u desgewenst aanmelden voor onze nieuwsbrief. Dan blijft u op de hoogte van onze activiteiten.

Overboeken gaat als volgt:
Naam: Stichting Schipper mag ik ook eens varen
IBAN: NL18RABO0139273786
Omschrijving: 100 voor 100